Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Які форми фінансової звітності повинні подаватися неприбутковими організаціями?

, опубліковано 24 липня 2023 о 13:25

Біляївська ДПІ Головного управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (зі змінами) фінансова звітність, що складається та подається, зокрема, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та її невід’ємною частиною. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами, далі – Закон № 996). 

Принципи складання, форма і склад статей фінансової звітності, вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73 (зі змінами, далі – НП(С)БО 1). 

Норми НП(С)БО 1 застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі – підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством (п. 2 розд. І НП(С)БО 1). 

Згідно з п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності (форми № 1– 5). 

Відповідно до ст. 2 Закону № 996 підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до таких категорій підприємств – мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств, за якими підприємства відносяться до відповідної категорії. 

Норми НП(С)БО 25 застосовуються мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) (далі – підприємства) (п. 2 розд. 1 НП(С)БО 25), зокрема: 

1) для складання Фінансового звіту малого підприємництва (ф. № 1-м, ф. № 2-м): 

малими підприємствами – юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону № 996; 

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності; 

2) для складання Фінансової звітності мікропідприємства (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс): 

мікропідприємствами – юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону № 996; 

непідприємницькими товариствами. 

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) складаються за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977 (зі змінами). 

Статтею 13 Закону № 996 визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди. 

У Звіті передбачено відображення поданих до Звіту форм фінансової звітності: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

Звіт про рух грошових коштів; 

Звіт про власний капітал; 

Примітки до річної фінансової звітності; 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати); 

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати). 

Враховуючи вищезазначене, неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі Звітом Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми № 1-5). Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс). 

Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс). 

Підтвердженням подання фінансової звітності разом зі Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності». 

Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом.