Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Розподіл обов`язків між керівництвом Головного управління ДПС в Одеській області

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказ Головного управління 

ДПС в Одеській області

07.06.2024 № 302

 

Розподіл 

обов’язків між керівництвом 

Головного управління ДПС в Одеській області

 

І. В. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області – 

Бородюк Микола

 

1.  В. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області (далі – в. о. начальника):

1) очолює Головне управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ ДПС), здійснює загальне керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) у межах компетенції організовує та забезпечує виконання в ГУ ДПС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та інших міністерств з питань, що належать до компетенції ДПС, наказів ДПС та ГУ ДПС, доручень Голови ДПС, судових рішень;

3) подає Голові ДПС для затвердження плани роботи ГУ ДПС;

4) подає на затвердження Голові ДПС організаційну структуру, штатний розпис і кошторис ГУ ДПС;

5) звітує перед Головою ДПС про виконання планів роботи ГУ ДПС та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ГУ ДПС, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками за погодженням із Головою ДПС;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи, ДПІ, структурні підрозділи у складі самостійних та ДПІ, посадові інструкції працівників ГУ ДПС;

8) у встановленому порядку призначає та звільняє державних службовців та працівників ГУ ДПС, відповідно до чинного законодавства про державну службу та законодавства про працю, укладає та розриває з державними службовцями ГУ ДПС контракти про проходження державної служби; 

9) вносить Голові ДПС пропозиції щодо утворення, ліквідації ДПІ;

10) забезпечує кіберзахист та захист інформації в ГУ ДПС, забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в ГУ ДПС;

11) забезпечує організацію підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ГУ ДПС, оцінювання результатів їхньої службової діяльності в межах повноважень, визначених законодавством про державну службу;

12) вирішує в установленому порядку питання про присвоєння державним службовцям ГУ ДПС спеціальних звань (крім головних державних радників податкової служби, державних радників податкової служби), рангів державних службовців (якщо інше не передбачено законом), а також щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та інших працівників ГУ ДПС;

13) порушує перед Головою ДПС питання про присвоєння спеціальних звань заступникам начальника ГУ ДПС, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

14) утворює комісії, робочі та експертні групи;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) дає у межах повноважень доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками ГУ ДПС;

17) має право надавати посадовим (службовим) особам ГУ ДПС (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у межах повноважень, визначених положенням про ГУ ДПС та у порядку, встановленому окремим наказом ДПС, зокрема на:

підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій, повідомлень, довідок, податкових вимог, платіжних інструкцій на примусове списання (стягнення) коштів, висновків, електронних висновків/електронних повідомлень, реєстраційних посвідчень про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, реєстрів, витягів з реєстрів, заяв до органів реєстрації та державної виконавчої служби, направлень на проведення перевірок, ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на роздрібну та оптову торгівлю підакцизними товарами, зберігання пального; актів, звітів, договорів-доручень, прийняття податкових повідомлень-рішень, взяття на облік, погашення та опротестування податкових векселів, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та ДПС;

18) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення у межах повноважень вживає заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції чи інший орган, уповноважений реагувати на виявлені правопорушення;

19) забезпечує проведення аналізу нормативно-правових актів, закріплених функцiй i процедур щодо виявлення дискримінаційних повноважень i норм (корупцiйних ризикiв), що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної програми з виконання Антикорупційної стратегії та реалізацію положень Антикорупційної програми ДПС;

21) вживає заходів щодо недопущення вчинення підлеглими працівниками корупційних, пов’язаних з корупцією чи інших правопорушень у сфері службової діяльності;

22) організовує внутрішній контроль та забезпечує його здійснення в ГУ ДПС у межах компетенції;

23) є керівником органу державної влади, відповідальним за виконання судових рішень;

24) координує та організовує роботу щодо: 

забезпечення оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на субсайті ГУ ДПС вебпорталу ДПС та єдиному державному вебпорталі відкритих даних, в установленому законодавством порядку;

організації роботи ГУ ДПС;

забезпечення взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування;

ведення діловодства та архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил;

здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в ГУ ДПС;

здійснення комплексу заходів для забезпечення дотримання законності та ефективності в межах повноважень, передбачених законом, ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності ГУ ДПС;

надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

застосування у межах компетенції до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

застосування до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунку/електронного гаманця на облік у ДПС, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому Податковим кодексом України розмірі;

застосування арешту майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках/електронних гаманцях у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенті електронних грошей;

здійснення заходів щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, яким анульовано ліцензію на провадження діяльності з підакцизними товарами;

проведення контрольних розрахункових операцій до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

здійснення контролю за дотриманням встановлених законом строків проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для виконання платіжних операцій (крім приймання готівки банками), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

забезпечення організації в межах повноважень передачі до ДПС проєктів запитів та відповідей до компетентних органів іноземної юрисдикції (держави, території) у межах обміну податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України;

проведення аналізу та здійснення управління ризиками з метою визначення форм і обсягів податкового контролю;

здійснення заходів щодо забезпечення виконання прийнятих в установленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків;

здійснення аналізу матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, виявлені при проведенні контрольно-перевірочної роботи;

здійснення контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

забезпечення складання стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

забезпечення звернення до суду у випадках, передбачених законом (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

надання ДПС узагальненої практики застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС на території Одеської області;

забезпечення реалізації політики з питань управління персоналом у ГУ ДПС у межах повноважень, визначених порядком, затвердженим відповідним наказом ДПС;

формування пропозицій до державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державної податкової справи у встановленому порядку;

забезпечення у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в ГУ ДПС;

забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний і криптографічний захист інформації та здійснює контроль за його станом;

здійснення заходів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах в ГУ ДПС;

забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики щодо державної таємниці та захисту інформації, контроль за її збереженням у ГУ ДПС;

реалізації інформаційної політики ДПС;

забезпечення оприлюднення на субсайті ГУ ДПС вебпорталу ДПС офіційної інформації, що належить до компетенції ГУ ДПС, зокрема інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

здійснення у засобах масової інформації роз’яснювальної роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;

здійснення співпраці з інститутами громадянського суспільства, забезпечення проведення консультацій з громадськістю, зокрема через громадську раду, з питань реалізації державної податкової політики;

здійснення прийому громадян, розгляду звернень (запитів) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, та запитів на отримання публічної інформації;

забезпечення первинного розгляду документів, що надійшли від органів державної влади, звернень народних депутатів та депутатів місцевих рад, ДПС;

здійснення первинного розгляду електронного документа, накладання на нього електронної резолюції, в якій визначає головного виконавця, відповідального за організацію виконання документа у ГУ ДПС, та у разі необхідності співвиконавців і строк його виконання;

забезпечення приймання електронного документа після погодження в  установленому порядку, що надійшов через систему електронного документообігу, для підписання;

забезпечення представництва ДПС та ГУ ДПС у судах без окремого доручення Голови ДПС;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом та Положенням про ГУ ДПС.

 

2.  В. о. начальника підписує (в електронній та паперових формах):

накази;

розпорядження;

доручення;

документи, що надсилаються установам вищого рівня;

листи та інші документи, що скеровуються на власне ім’я Голови ДПС, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, перших керівників місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

документи у межах повноважень, встановлених Податковим кодексом України та відповідними нормативно-правовими актами. Перелік делегованих повноважень визначається Положенням про ГУ ДПС;

інші документи, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Має право першого підпису касових, банківських та фінансових документів за розрахунками по рахунках, відкритих ГУ ДПС в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, гарантійних листів, вимог про виконання гарантійних зобов’язань, рахунків-фактур і документів, що підтверджують виконання контрактів, договорів тощо.

Має право першого підпису при накладанні кваліфікованого електронного підпису на фінансових документах у системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДОК).

Документи, повноваження на підписання яких, надано окремими наказами ДПС. 

 

3.  В. о. начальника спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів ГУ ДПС:

управління організації роботи;

відділу забезпечення відомчого контролю;

управління правового забезпечення;

управління податкового аудиту;

управління персоналу;

управління з питань запобігання та виявлення корупції;

відділу охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації;

відділу інформаційної взаємодії.

 

II. Заступник начальника Головного управління ДПС в Одеській області – Вдовиченко Юрій

 

1.  Заступник начальника координує, організовує роботу та несе відповідальність щодо:

здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

застосування арешту майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках/електронних гаманцях у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенті електронних грошей;

здійснення заходів щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, яким анульовано ліцензію на провадження діяльності з підакцизними товарами;

здійснення аналізу матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, виявлені при проведенні контрольно-перевірочної роботи;

здійснення адміністрування податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірок та звірок платників податків (платників єдиного внеску) (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

здійснення контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

здійснення контролю за своєчасністю подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

застосування у межах компетенції до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

забезпечення складання стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

забезпечення підтвердження статусу податкового резидента України;

проведення аналізу та здійснення управління ризиками з метою визначення форм і обсягів податкового контролю;

здійснення сервісного обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надання адміністративних послуг;

надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

здійснення контролю за дотриманням виконавчими комітетами сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

забезпечення ведення обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску;

здійснення моніторингу стану надходжень податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим кодексом України, Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», вивчення впливу змін показників регіонального розвитку та  змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розроблення пропозицій щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

складання звітності щодо стану розрахунків платників податків із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності ДПС;

забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань надходжень до місцевих бюджетів;

забезпечення взаємодії у межах компетенції з державними органами та органами місцевого самоврядування;

здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність;

здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків;

здійснення моніторингу та аналізу виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі, їхніми дочірніми підприємствами та підготовка пропозицій керівництву ДПС;

забезпечення інформування органів місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;

подання органам місцевого самоврядування звітності, визначеної підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у тому числі щодо платників податків;

здійснення заходів щодо забезпечення виконання прийнятих в установленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків;

здійснення контролю за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які провадять діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

Організовує та здійснює внутрішній контроль за закріпленими напрямами роботи, в тому числі у підпорядкованих структурних підрозділах.

Здійснює координацію управління ризиками за закріпленими напрямами роботи.

Здійснює прийом громадян.

У межах компетенції розглядає звернення (запити) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, та запити на отримання публічної інформації.

У межах компетенції здійснює первинний розгляд актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, організаційно-розпорядчих та програмних документів загальнодержавного характеру та накладає на нього електронну резолюцію, в якій визначає головного виконавця, відповідального за організацію виконання документа у ГУ ДПС, та у разі необхідності співвиконавців і строк його виконання.

Забезпечує приймання електронного документа після погодження в  установленому порядку, що надійшов через систему електронного документообігу, для підписання.

Виконує інші обов’язки, визначені в. о. начальника.

 

2.       Заступник начальника у межах компетенції підписує (в електронній або паперовій формі):

розпорядження;

листи та документи на адресу ДПС;

листи та документи на адресу місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

листи на адресу підприємств, установ, організацій;

документи, що надсилаються державним підприємствам, які належать до сфери управління ДПС;

листи, які містять інформацію правового або роз’яснювального характеру;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими надаються консультації на звернення платників податків;

листи – відповіді за результатами розгляду звернень громадян (крім звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни) з питань, що належать до його компетенції, підготовлених підпорядкованими структурними підрозділами ГУ ДПС;

документи, повноваження на підписання яких надано окремими наказами ДПС та ГУ ДПС;

інші документи, визначені законодавчими та іншими нормативно - правовими актами.

Має право першого підпису касових, банківських та фінансових документів за розрахунками по рахунках, відкритих ГУ ДПС в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, гарантійних листів, вимог про виконання гарантійних зобов’язань, рахунків-фактур і документів, що підтверджують виконання контрактів, договорів тощо.

Має право першого підпису при накладанні кваліфікованого електронного підпису на фінансових документах у системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДОК).

Підписує документи у межах повноважень, встановлених Податковим кодексом України та відповідними нормативно-правовими актами. Перелік делегованих повноважень визначається Положенням про ГУ ДПС.

Візує у межах компетенції документи, підготовлені структурними підрозділами ГУ ДПС, які подаються на підпис в. о. начальника.

 

3.  Заступник начальника підзвітний і підконтрольний в. о. начальника.

 

4.   Заступник начальника спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів ГУ ДПС:

управління оподаткування юридичних осіб;

управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків;

управління економічного аналізу;

управління оподаткування фізичних осіб.

 

 

ІІІ. Заступник начальника Головного управління ДПС в Одеській області – Політило Валерій

 

1.  Заступник начальника координує, організовує роботу та несе відповідальність щодо:

здійснення податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;

здійснення податкового контролю за контрольованими іноземними компаніями;

здійснення реєстрації та ведення обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проведення диференціації платників податків;

забезпечення достовірності та повноти ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

здійснення контролю за своєчасністю подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

застосування у межах компетенції до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

забезпечення складання стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

застосування арешту майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках/електронних гаманцях у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенті електронних грошей;

забезпечення організації в межах повноважень передачі до ДПС проєктів запитів та відповідей до компетентних органів іноземної юрисдикції (держави, території) у межах обміну податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України;

здійснення аналізу матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, виявлені при проведенні контрольно-перевірочної роботи;

застосування до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунку/електронного гаманця на облік у ДПС, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому Податковим кодексом України розмірі;

здійснення відповідно до законодавства в межах наданих повноважень управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДПС;

здійснення реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), реєстрації розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;

здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ГУ ДПС;

забезпечення взаємодії у межах компетенції з державними органами та органами місцевого самоврядування;

здійснення сервісного обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надання адміністративних послуг;

забезпечення впровадження та технічного супроводження інформаційно-комунікаційних систем і технологій, автоматизації процедур;

забезпечення взаємодії та здійснення обміну інформацією з місцевими органами влади;

надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

діяльності Державних податкових інспекцій, зокрема:

підтвердження статусу податкового резидента України;

надання адміністративних послуг платникам податків;

надання довідкових, інформаційних, електронних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією прав та обов’язків платника відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган;

здійснення реєстрації та обліку платників податків та єдиного внеску об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, реєстраторів розрахункових операцій;

надання усних консультацій відповідно до Податкового кодексу України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, винятково з тих питань, що належать до повноважень ДПІ;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, реєстрів, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;

виконання інших функції сервісного обслуговування платників податків, визначених законом;

здійснення заходів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах в ГУ ДПС;

забезпечення згідно із законодавством у межах компетенції надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС;

здійснення планово-фінансової роботи в ГУ ДПС, контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією, веденням, вдосконаленням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та іншої звітності, веденням обліку трудових ресурсів та заробітної плати (у тому числі сплати податку з доходів фізичних осіб) в установленому законодавством порядку;

забезпечення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;

здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ ДПС та автоматизації його діяльності;

забезпечення в межах повноважень ГУ ДПС мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Організовує та здійснює внутрішній контроль за закріпленими напрямами роботи, в тому числі у підпорядкованих структурних підрозділах.

Здійснює координацію управління ризиками за закріпленими напрямами роботи.

Здійснює прийом громадян.

Здійснює координацію з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

У межах компетенції розглядає звернення (запити) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, та запити на отримання публічної інформації.

У межах компетенції здійснює первинний розгляд актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, організаційно-розпорядчих та програмних документів загальнодержавного характеру та накладає на нього електронну резолюцію, в якій визначає головного виконавця, відповідального за організацію виконання документа у ГУ ДПС, та у разі необхідності співвиконавців і строк його виконання.

Забезпечує приймання електронного документа після погодження в  установленому порядку, що надійшов через систему електронного документообігу, для підписання.

Виконує інші обов’язки, визначені в. о. начальника.

 

2.       Заступник начальника у межах компетенції підписує (в електронній або паперовій формі):

розпорядження;

листи та документи на адресу ДПС;

листи та документи на адресу місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

листи на адресу підприємств, установ, організацій;

документи, що надсилаються державним підприємствам, які належать до сфери управління ДПС;

листи, які містять інформацію правового або роз’яснювального характеру;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими надаються консультації на звернення платників податків;

листи – відповіді за результатами розгляду звернень громадян (крім звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни) з питань, що належать до його компетенції, підготовлених підпорядкованими структурними підрозділами ГУ ДПС;

документи, повноваження на підписання яких надано окремими наказами ДПС та ГУ ДПС;

інші документи, визначені законодавчими та іншими нормативно - правовими актами.

Має право першого підпису касових, банківських та фінансових документів за розрахунками по рахунках, відкритих ГУ ДПС в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, гарантійних листів, вимог про виконання гарантійних зобов’язань, рахунків-фактур і документів, що підтверджують виконання контрактів, договорів тощо.

Має право першого підпису при накладанні кваліфікованого електронного підпису на фінансових документах у системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДОК).

Підписує документи у межах повноважень, встановлених Податковим кодексом України та відповідними нормативно-правовими актами. Перелік делегованих повноважень визначається Положенням про ГУ ДПС.

Візує у межах компетенції документи, підготовлені структурними підрозділами ГУ ДПС, які подаються на підпис в. о. начальника.

 

3.  Заступник начальника підзвітний і підконтрольний в. о. начальника.

 

4.   Заступник начальника спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів ГУ ДПС:

управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

управління податкових сервісів;

управління інфраструктури та господарського забезпечення;

управління інформаційних технологій;

відділу реєстрації користувачів;

управління трансфертного ціноутворення;

Київської державної податкової інспекції;

Приморської державної податкової інспекції;

Суворовської державної податкової інспекції;

Малиновської державної податкової інспекції;

Ізмаїльської державної податкової інспекції;

Арцизької державної податкової інспекції;

Болградської державної податкової інспекції;

Кілійської державної податкової інспекції;

Ренійської державної податкової інспекції;

Саратської державної податкової інспекції;

Тарутинської державної податкової інспекції;

Татарбунарської державної податкової інспекції;

Чорноморської державної податкової інспекції;

Білгород-Дністровської державної податкової інспекції;

Біляївської державної податкової інспекції;

Овідіопольської державної податкової інспекції;

Южненської державної податкової інспекції;

Березівської державної податкової інспекції;

Великомихайлівської державної податкової інспекції;

Іванівської державної податкової інспекції;

Доброславської державної податкової інспекції;

Роздільнянської державної податкової інспекції;

Ширяївської державної податкової інспекції;

Подільської державної податкової інспекції;

Ананьївської державної податкової інспекції;

Балтської державної податкової інспекції;

Кодимської державної податкової інспекції;

Окнянської державної податкової інспекції;

Любашівської державної податкової інспекції;

Миколаївської державної податкової інспекції;

Савранської державної податкової інспекції;

Захарівської державної податкової інспекції.

 

ІV. Заступник начальника Головного управління ДПС в Одеській області – Алескеров Анар

 

1.  Заступник начальника координує, організовує роботу та несе відповідальність щодо:

застосування у межах компетенції до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

забезпечення складання стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

вжиття заходів для виявлення, аналізування та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у випадках та в межах повноважень, передбачених законом;

здійснення погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи;

здійснення ведення Реєстру керівників платників податків – боржників;

здійснення розстрочення, відстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки зі сплати єдиного внеску;

здійснення у межах повноважень, передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску;

застосування арешту майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках/електронних гаманцях у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенті електронних грошей;

здійснення роботи з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави, та з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення податкового законодавства;

забезпечення стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) в порядку, визначеному Податковим кодексом України та іншими законами, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб’єкта господарювання;

проведення роботи щодо застосування до платників податків (платників єдиного внеску) процедур банкрутства відповідно до законодавства з питань банкрутства;

забезпечення звернення до суду у випадках, передбачених законом (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

забезпечення надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

виконання робіт, пов’язаних зі здійсненням ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним, зберігання пального та контроль за таким виробництвом та обігом;

здійснення ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним; роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, зберігання пального;

здійснення заходів щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, яким анульовано ліцензію на провадження діяльності з підакцизними товарами;

забезпечення організації роботи, пов’язаної із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійснення контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

здійснення контролю за виробництвом, обігом та реалізацією пального, підакцизних товарів, контролю за їх цільовим використанням та забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері;

здійснення контролю щодо повноти обчислення та сплати акцизного податку з урахуванням даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на такі вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

проведення роботи, пов’язаної з посиленням боротьби з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та інших підакцизних товарів (продукції);

проведення контрольних розрахункових операцій до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій (у межах компетенції підпорядкованих структурних підрозділів);

надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

здійснення сервісного обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надання адміністративних послуг;

забезпечення взаємодії у межах компетенції з державними органами та органами місцевого самоврядування;

здійснення аналізу матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, виявлені при проведенні контрольно-перевірочної роботи;

здійснення заходів щодо забезпечення виконання прийнятих в установленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків.

Організовує та здійснює внутрішній контроль за закріпленими напрямами роботи, в тому числі у підпорядкованих структурних підрозділах.

Здійснює координацію управління ризиками за закріпленими напрямами роботи.

Здійснює прийом громадян.

У межах компетенції розглядає звернення (запити) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ДПС, та запити на отримання публічної інформації.

У межах компетенції здійснює первинний розгляд актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, організаційно-розпорядчих та програмних документів загальнодержавного характеру та накладає на нього електронну резолюцію, в якій визначає головного виконавця, відповідального за організацію виконання документа у ГУ ДПС, та у разі необхідності співвиконавців і строк його виконання.

Забезпечує приймання електронного документа після погодження в  установленому порядку, що надійшов через систему електронного документообігу, для підписання.

Виконує інші обов’язки, визначені в. о. начальника.

 

2.       Заступник начальника у межах компетенції підписує (в електронній або паперовій формі):

розпорядження;

листи та документи на адресу ДПС;

листи та документи на адресу місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

листи на адресу підприємств, установ, організацій;

документи, що надсилаються державним підприємствам, які належать до сфери управління ДПС;

листи, які містять інформацію правового або роз’яснювального характеру;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими надаються консультації на звернення платників податків;

листи – відповіді за результатами розгляду звернень громадян (крім звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни) з питань, що належать до його компетенції, підготовлених підпорядкованими структурними підрозділами ГУ ДПС;

документи, повноваження на підписання яких надано окремими наказами ДПС та ГУ ДПС;

інші документи, визначені законодавчими та іншими нормативно - правовими актами.

Має право першого підпису касових, банківських та фінансових документів за розрахунками по рахунках, відкритих ГУ ДПС в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, гарантійних листів, вимог про виконання гарантійних зобов’язань, рахунків-фактур і документів, що підтверджують виконання контрактів, договорів тощо.

Має право першого підпису при накладанні кваліфікованого електронного підпису на фінансових документах у системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДОК).

Підписує документи у межах повноважень, встановлених Податковим кодексом України та відповідними нормативно-правовими актами. Перелік делегованих повноважень визначається Положенням про ГУ ДПС.

Візує у межах компетенції документи, підготовлені структурними підрозділами ГУ ДПС, які подаються на підпис в. о. начальника.

 

3.  Заступник начальника підзвітний і підконтрольний в. о. начальника.

 

4.   Заступник начальника спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів ГУ ДПС:

управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

управління контролю за підакцизними товарами;

управління по роботі з податковим боргом.

 

 

___________________________________________


Установити таку взаємозаміну на період відсутності керівництва:

Бородюк Микола – Вдовиченко Юрій;

Вдовиченко Юрій – Політило Валерій;

Політило Валерій – Алескеров Анар;

Алескеров Анар – Вдовиченко Юрій.